Maurizio Pecoraro sfilata Fall-Winter 2017-18

Maurizio Pecoraro sfila durante Milano Fashion Week

Maurizio Pecoraro sfilata Fall-Winter 2017-18